Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Jesteś tutaj: / Oddział „Gorce” / Regulamin Zarządu
Jesteś tutaj: / Oddział „Gorce” / Regulamin Zarządu

Regulamin Zarządu


Regulamin Zarządu Oddziału PTTK „GORCE” w Nowym Targu

Rozdział I

Postanowienia ogólne

§1

Regulamin niniejszy uchwalony na podstawie § 19 pkt. 6 Statutu Wzorcowego Oddziału uchwalonego przez ZG PTTK uchwałą. Nr 70/XV/2002 z 12.10.2002 r. określa szczegółowe kompetencje i zadania oraz zasady zwoływania posiedzeń i tryb pracy Zarządu Oddziału.

Rozdział II

Kompetencje i zadania Zarządu Oddziału

§2

 1. Zarząd Oddziału kieruje działalnością Oddziału w okresie pomiędzy Zjazdami Oddziału i odpowiada za swą działalność przed Zjazdem Oddziału i władzami naczelnymi PTTK.
 2. Zarząd Oddziału posiada kompetencje i realizuje zadania określone miedzy innymi w § 21 Statutu Oddziału:
  1. wykonuje uchwały Zjazdu Oddziału, Walnego Zjazdu PTTK i władz naczelnych PTTK;
  2. organizuje działalność turystyczną i krajoznawczą określoną w Statucie PTTK dla członków i osób nie zrzeszonych w PTTK;
  3. reprezentuje Oddział na terenie swojego działania;
  4. powołuje i rozwiązuje koła i kluby oraz sprawuje nadzór nad ich działalnością;
  5. zarządza majątkiem Oddziału i dysponuje jego funduszami, uchwala roczny budżet Oddziału i przyjmuje sprawozdanie z jego wykonania; zatwierdza roczne sprawozdanie finansowe;
  6. tworzy własne jednostki gospodarcze i reprezentuje Oddział w jednostkach gospodarczych prawa handlowego;
  7. podejmuje decyzje w sprawie przystąpienia Oddziału do jednostek regionalnych, o których mowa w Art. 53 ust. l Statutu PTTK;
  8. składa sprawozdania ze swojej działalności Zarządowi Głównemu i Zjazdowi Oddziału;
  9. powołuje i odwołuje urzędującego członka Zarządu Oddziału, kierowników własnych jednostek gospodarczych oraz przedstawicieli Oddziału w jednostkach gospodarczych prawa handlowego;
  10. ustanawia regionalne i oddziałowe odznaki turystyczne i krajoznawcze;
  11. prowadzi szkolenie członków PTTK w zakresie podstawowym i ogólnym zgodnie z zasadami uchwalonymi przez Zarząd Główny PTTK;
  12. podejmuje inne działania dla realizacji celów statutowych PTTK w tym zlecone przez Zarząd Główny PTTK;
  13. współpracuje z zarządami innych oddziałów PTTK;
  14. Prezes Zarządu Oddziału zaznajamia Zarząd Oddziału z wystąpieniami Oddziałowej Komisji Rewizyjnej na jednym z najbliższych posiedzeń i ustosunkowuje się do nich w terminie 30 dni od daty posiedzenia.

  Ponadto Zarząd Oddziału:

  1. uchwala ordynację wyborcza określającą zasady wyboru delegatów na Zjazd Oddziału kierując się postanowieniami § 16 Statutu Wzorcowego Oddziału i wytycznymi ZG PTTK; podejmuje uchwały w sprawie terminu i miejsca obrad Zjazdu Oddziału; opracowuje projekt Regulaminu Obrad Zjazdu Oddziału w tym zasady wyboru członków władz Oddziału oraz projekt sprawozdania z działalności Oddziału za okres kadencji i przedkłada je Zjazdowi Oddziału;
  2. wnioskuje do Zjazdu Oddziału o wystąpienie do Walnego Zjazdu PTTK o nadanie Godności Członka Honorowego PTTK;
  3. podejmuje decyzje w formie uchwał dotyczące umocowania do udzielania pełnomocnictw dla ważności oświadczeń w zakresie praw i obowiązków innych członków Zarządu Oddziału poza prezesem, wiceprezesami i skarbnikiem;
  4. powiadamia Zarząd Główny PTTK o zamiarze zbycia mienia nieruchomego będącego własnością Oddziału lub pozostającego w jego użytkowaniu wieczystym;
  5. zatwierdza regulamin i strukturę Biura Zarządu Oddziału; zatwierdza osoby na kierownicze stanowiska;
  6. ustala okresowe tematyczne plany posiedzeń Zarządu Oddziału i jego prezydium;
  7. ustala zasady współdziałania Zarządu Oddziału z pozostałymi władzami Oddziału;
  8. tworzy oddziałowe komisje, rady i zespoły stosownie do istniejących potrzeb i zainteresowań oraz uchwala regulaminy ich działania; w przypadkach uzasadnionych rozwiązuje komisje, rady i zespoły;
  9. przyjmuje w poczet członków PTTK osoby, które złożyły pisemną deklarację przynależności bezpośrednio do oddziału;
  10. rozpatruje odwołania członków PTTK od decyzji zarządów kół i klubów;
  11. uchwala regulaminy kół i klubów na podstawie wzorcowego regulaminu uchwalonego przez Zarząd Główny PTTK; wyraża zgodę na nadawanie kołom, klubom nazwy lub imienia patrona;
  12. wyraża zgodę na uczestnictwo klubów w pracach innych stowarzyszeń o pokrewnych celach i zakresie działalności;
  13. określa zasady prowadzenia działalności gospodarczej przez koła i kluby i wyraża zgodę na jej prowadzenie;
  14. dokonuje okresowych ocen działalności komisji, rad i zespołów Zarządu Oddziału oraz kół i klubów;
  15. uchyla uchwały walnych zebrań kół, klubów oraz uchwały ich zarządów lub zawiesza ich wykonanie w przypadku gdy są sprzeczne z prawem, Statutem PTTK, Statutem Oddziału, uchwałami Walnego Zjazdu, władz naczelnych PTTK oraz władz oddziału;
  16. zawiesza zarządy kół lub klubów w przypadkach, o których mowa w § 43 Statutu Wzorcowego Oddziału;
  17. podejmuje uchwały w sprawie rozwiązania koła lub klubu w przypadkach, o których mowa w § 44 Statutu Wzorcowego Oddziału;
  18. podejmuje inne uchwały i działania zastrzeżone dla Zarządu Oddziału w Statucie PTTK oraz w Statucie Oddziału.

Rozdział III

Skład Zarządu Oddziału oraz podział funkcji

§ 3

 1. Liczebność oraz szczegółowe zasady wyboru członków Zarządu Oddziału określa każdorazowo Zjazd Oddziału w Regulaminie Obrad Zjazdu, uchwalonym przez Zjazd. w skład Zarządu wchodzi co najmniej pięciu członków wybranych przez Zjazd.
 2. Zarząd Oddziału wybiera w głosowaniu tajnym ze swojego grona prezesa, wiceprezesa lub wiceprezesów, sekretarza i skarbnika. Ponadto w skład Zarządu Oddziału może wchodzić urzędujący członek zarządu powołany przez Zarząd jeżeli nie został wybrany przez Zjazd.
 3. Zarząd Oddziału ma prawo kooptować do swojego składu nowych członków na zwolnione w okresie kadencji miejsca, w liczbie nie przekraczającej 1/3 składu pochodzącego z wyboru. Kooptowanie nowych członków odbywa się w głosowaniu tajnym.

§ 4

Zarząd Oddziału może wybrać ze swego grona Prezydium w składzie określonym Statutem Oddziału. Może też, w przypadku nie wywiązywania się z powierzonych zadań, odwołać ze składu Prezydium poszczególnych jego członków, pozostawiając ich jednak w składzie Zarządu Oddziału. Odwołanie następuje w drodze głosowania tajnego.

§ 5

 1. Nowo wybrany Zarząd Oddziału oraz zmiany w składzie Zarządu Oddziału w okresie kadencji podlegają wpisaniu do Krajowego Rejestru Sądowego Stowarzyszeń, Innych Organizacji społecznych i Zawodowych, Fundacji oraz Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej oraz Rejestru Przedsiębiorców postanowieniem właściwego terytorialnie Sądu Rejonowego.
 2. O wybranym składzie Zarządu oddziału należy poinformować na piśmie właściwy organ nadzoru z mocy ustawy „Prawo o stowarzyszeniach”.

§ 6

 1. Dla wykonania zadań, Zarząd Oddziału dokonuje podziału pracy wśród członków Zarządu. Ustala tez terminarz dyżurów pełnionych przez członków Zarządu w siedzibie Oddziału.
 2. Do najważniejszych zadań członków Zarządu Oddziału należy:
  1. prezesa:
   • kierowanie pracami Zarządu Oddziału i jego Prezydium; reprezentowanie Oddziału wobec wojewódzkiego porozumienia oddziałów PTTK, Zarządu Głównego PTTK oraz na zewnątrz,
   • składanie oświadczeń w zakresie praw i obowiązków Oddziału oraz udzielanie pełnomocnictw we współdziałaniu z drugim członkiem Zarządu,
   • przewodniczenie posiedzeniom Zarządu Oddziału i Prezydium Zarządu Oddziału,
   • podejmowanie decyzji w sprawach nie zastrzeżonych do decyzji Zarządu Oddziału i Prezydium Zarządu Oddziału w porozumieniu z odpowiedzialnym za daną dziedzinę działalności członkiem Zarządu Oddziału,
   • podpisywanie uchwał Zarządu Oddziału i Prezydium Zarządu Oddziału,
   • reprezentowanie Zarządu Oddziału wobec Oddziałowej Komisji Rewizyjnej i Oddziałowego Sądu Koleżeńskiego,
   • zaznajamianie Zarządu Oddziału lub jego prezydium z wystąpieniami Oddziałowej Komisji Rewizyjnej na jednym z najbliższych posiedzeń i ustosunkowywanie się do nich w terminie do 30 dni od dary posiedzenia;
  2. wiceprezesa(wiceprezesów):
   • zastępowanie prezesa i wykonanie prac powierzonych przez Zarząd Oddziału, w tym kierowanie określonymi dziedzinami działalności Oddziału,
   • reprezentowanie Oddziału na zewnątrz w zakresie ustalonym przez prezesa
   • składanie oświadczeń w sprawie praw i obowiązków Oddziału oraz udzielanie pełnomocnictw we współdziałaniu z drugim członkiem Zarządu Oddziału;
  3. sekretarza:
   • reprezentowanie Oddziału na zewnątrz w zakresie ustalonym przez prezesa,
   • organizowanie i nadzór nad realizacją uchwał Zarządu Oddziału i Prezydium Zarządu Oddziału,
   • przygotowywanie posiedzeń Zarządu Oddziału i Prezydium Zarządu Oddziału,
   • kierowanie i nadzór nad pracą Biura Oddziału, podpisywanie uchwał Zarządu Oddziału i Prezydium Zarządu Oddziału, wykonywanie innych zadań powierzonych przez Zarząd Oddziału;
  4. skarbnika:
   • organizowanie i nadzór nad działalnością finansową i gospodarczą Oddziału,
   • opracowywanie projektów budżetów oraz rocznych sprawozdań finansowych,
   • nadzór nad wykonywaniem budżetu Oddziału,
   • składanie oświadczeń w zakresie praw i obowiązków Oddziałów oraz udzielenie pełnomocnictw we współdziałaniu z drugim członkiem Zarządu,
   • reprezentowanie Oddziału wobec władz i instytucji w sprawach finansowych i gospodarczych, podpisywanie uchwał Zarządu Oddziału i Prezydium Zarządu Oddziału w sprawach finansowych i gospodarczych;
  5. członków Zarządów Oddziałów:
   • wykonywanie prac wynikających z uchwalonego przez Zarząd Oddziału podziału zadań.
 3. Dla realizacji zadań Oddziału, Zarząd Oddziału może zatrudniać pracowników.

Rozdział IV

Tryb pracy Zarządu Oddziału, zwoływanie posiedzeń, podejmowanie uchwał

§ 7

 1. Zarząd Oddziału realizuje swoje zadania przez:
  1. posiedzenia plenarne Zarządu Oddziału,
  2. działalność członków Zarządu Oddziału w okresie między posiedzeniami w ramach uchwalonego przez Zarząd Oddziału podziału zadań,
  3. oddziałowe komisje, rady i zespoły jako organy fachowe Zarządu Oddziału,
  4. Biuro Zarządu Oddziału,
 2. Zarząd Oddziału może realizować zadania w ramach wojewódzkiego porozumienia oddziałów a także we współdziałaniach z zarządami innych oddziałów PTTK.

§ 8

 1. Posiedzenia Zarządu Oddziału odbywają się w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż cztery razy w roku.
 2. Posiedzenia Zarządu Oddziału zwołuje prezes, a w jego zastępstwie wiceprezes lub sekretarz Zarządu Oddziału, podając w zawiadomieniu proponowany porządek obrad.
 3. Zawiadomienie o posiedzeniu winno być przekazane w terminie 5 dni i w sposób ustny lub inny określony przez prezesa Zarządu Oddziału
 4. Posiedzeniom przewodniczy prezes Zarządu Oddziału lub inny członek Zarządu przez niego upoważniony.

§ 9

 1. Uchwały Zarządu Oddziału zapadają zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania. w razie równości głosów rozstrzyga głos przewodniczącego posiedzenia.
 2. Na żądanie głosującego, jego zdanie odrębne umieszczane jest w protokole.

§ 10

 1. Z posiedzenia Zarządu Oddziału sporządza się protokół, który po wniesieniu uwag i poprawek jest przyjmowany na następnym posiedzeniu, a następnie podpisywany przez przewodniczącego i protokolanta.
 2. Uchwały przekazywane są do wiadomości Oddziałowej Komisji Rewizyjnej i Oddziałowemu Sądowi Koleżeńskiemu.
 3. Uchwały winny być numerowane i wpisywane do książki uchwał.
 4. O stanie realizacji uchwał winni być okresowo informowani członkowie Zarządu Oddziału i Oddziałowa Komisja Rewizyjna.

§ 11

 1. W posiedzeniach Zarządu Oddziału mają prawo brać udział z głosem doradczym:
  1. prezes lub upoważniony przez niego członek Oddziałowej Komisji Rewizyjnej,
  2. prezes Oddziałowego Sądu Koleżeńskiego lub upoważniony przez niego członek Sądu,
  3. przewodniczący oddziałowych komisji, rad i zespołów,
  4. osoby zaproszone, w tym Członkowie Honorowi PTTK oraz członkowie Władz Naczelnych.
 2. Osoby wymienione w pkt l., b) i c) powinny być powiadomione o posiedzeniach Zarządu Oddziału.

Rozdział V

Prawa i obowiązki członków Zarządu Oddziału

§ 12

Członek Zarządu Oddziału ma obowiązek:

 1. uczestniczyć w posiedzeniach i pracach Zarządu Oddziału,
 2. współdziałać z kołami i klubami Oddziału oraz komisjami, radami i zespołami powołanymi przez Zarząd Oddziału,
 3. utrzymywać kontakty z wojewódzkimi porozumieniami oddziałów PTTK,
 4. uczestniczyć w przygotowaniu materiałów stanowiących przedmiot obrad Zarządu Oddziału oraz w przygotowywaniu innych przedsięwzięć Oddziału,
 5. informować Zarząd Oddziału o zauważonych nieprawidłowościach w działalności Oddziału,
 6. sumiennie wywiązywać się z przyjętych na siebie zadań.

§ 13

Członek Zarządu Oddziału ma prawo:

 1. wręczać wyróżnienia i odznaczenia nadane przez Zarząd Oddziału,
 2. prowadzić konsultacje i otrzymywać informacje w kołach, klubach, komisjach, radach i zespołach powołanych przez Zarząd Oddziału oraz w jednostkach gospodarczych Oddziału,
 3. zgłaszać propozycje i wnioski do planu pracy Zarządu Oddziału,
 4. zgłaszać interpelacje w interesujących go sprawach pod adresem Zarządu Oddziału, członków Zarządu Oddziału i Biura Oddziału. Odpowiedź na interpelacje winna być udzielona w możliwie krótkim czasie, nie później jednak niż na najbliższym posiedzeniu Zarządu Oddziału,
 5. uczestniczyć w posiedzeniach oddziałowych komisji, rad i zespołów,
 6. przy realizacji zadań korzystać z delegacji służbowych, w ramach budżetu Oddziału zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Rozdział VI

Postanowienia końcowe

§ 14

 1. Zarząd Oddziału używa pieczęci, stempli, tablic informacyjnych oraz druków firmowych według następujących wzorów:
  1. pieczęć firmowa okrągła z napisem w otoku: Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze oraz wewnątrz: Zarząd Oddziału z określeniem nazwy Oddziału,
  2. pieczęć firmowa podłużna w kształcie prostokąta (tzw. nagłówkowa) z napisem: Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze: Zarząd Oddziału (z określeniem nazwy Oddziału) oraz inne dodatkowe informacje, jak: kod pocztowy, adres, nr telefonów, faxu, e-mail; itp.
  3. druki firmowe, na których umieszczony jest znak organizacyjny PTTK, napis z nazwą Oddziału oraz inne dodatkowe informacje jak w punkcie b).
 2. Oddziałowe komisje, rady i zespoły używają pieczęci i druków firmowych na zasadach określonych przez Zarząd Oddziału,
 3. Na lokalu będącym siedzibą władz Oddziału, bądź innym pomieszczeniu użytkowanym przez Oddział powinien znajdować się prostokątny szyld w kolorze zielonym, zawierający w lewym górnym rogu obowiązujący znak organizacyjny PTI K /wzór odznaki organizacyjnej PTTK Art. 5 Statutu PTTK/ a ponadto napis białymi literami o treści jak przy pieczęci, o której mowa w ust. l. pkt b) z pominięciem innych dodatkowych informacji.
 4. jednostki gospodarcze Oddziału używając odpowiednich pieczęci, tablic informacyjnych i druków wg wzorów zatwierdzonych przez Zarząd Oddziału.

§ 15

Regulamin Zarządu Oddziału PTTK „GORCE” w Nowym Targu uchwalony został przez Zarząd Oddziału uchwałą Nr 10/2005 z dnia 21 listopada 2005r i wchodzi w życie z dniem uchwalenia.

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com